Hauptmenü | Haupttext | Sprachauswahl | Infoboxen

Hauptmenü

Het bestuursdistrict en zijn gemeenten


Het district en zijn gemeenten staan in een nauwe, partnerschappelijke verhouding tot elkaar. Bestuursdistrict en tot het district behorende gemeenten regelen samen de vervulling van de taken die een districtsvrije stad alleen moet oplossen.

Ook vandaag nog - na de in 1975 afgesloten ruimtelijke herindeling - variëren de districtsgemeenten enorm in grootte - van bijvoorbeeld Legden met om en nabij 7.000 inwoners tot Bocholt met ongeveer 74.000 inwoners. Rekening houdend met de daaruit resulterende verschillen in eigen vermogen, regelt het district voor de kleinere gemeenten ook taken (bijv. bouwtoezicht, bureau voor jeugdzaken, verkeerssturing en verkeersveiligheid, vreemdelingenzaken enz.) die de grote steden zelf kunnen waarnemen.

Naast de bij de wet opgedragen "plicht"-taken nemen de districten en gemeenten ook vrijwillige taken op zich. Of nu het district of de gemeente een dergelijke taak regelt, is afhankelijk van de vraag of het een plaatselijke of regionale aangelegenheid betreft. Het district neemt de volgende taken op zich:

  • regionale taken, wanneer het een taak betreft die uniform over gemeentegrenzen heen geregeld moet worden (bijv. beroepsscholen, gezondheidszorg, openbaar regiovervoer, natuurparken)
  • aanvullende taken, wanneer een taak het vermogen van een gemeente te boven gaat (bijv. schoolpsychologische dienst, economische bevordering)
  • compenserende taken, wanneer een financiële compensatie voor de realisatie van gelijkwaardige levensvoorwaarden in het district nodig is (bijv. bevordering van recreatievoorzieningen).

 

Ligging van de tot het district behorende steden en gemeenten