Hauptmenü | Haupttext | Sprachauswahl | Infoboxen

Hauptmenü

Het districtsbestuurHet districtsbestuur vertegenwoordigt de belangen van 364.000 inwoonsters en inwoners in het district Borken en is daarmee het hoogste politieke beslissingsorgaan van het district Borken.

Het districtsbestuur neemt alle belangrijke besluiten binnen het district. Daartoe behoren o.a.:

  • de toetsing van het jaarlijkse districtsbudget en het investeringsprogramma
  • de uitvaardiging van statuten, bijv. landschapsplanning, afvaltarieven
  • beslissingen inzake investeringen voor de verbetering van de levens- en arbeidsvoorwaarden en de infrastructuur (bijv. de aanleg van wegen, de bouw van scholen, musea enz.)
  • de overname van vrijwillige taken (d.w.z. niet uitdrukkelijk wettelijk voorgeschreven taken) - vooral op cultuurgebied.

De 60 vrijwillige leden van het districtsbestuur Borken - ook districtsgedelegeerden genoemd - worden direct gekozen door de burgers van het district. Daartoe behoren ook de in het district woonachtige buitenlandse inwoners en burgers uit de staten van de Europese Unie, die sinds 1996 op communaal niveau het passieve en actieve kiesrecht bezitten.

De laatste districtsverkiezing in het district Borken vond plaats op 25 mei 2014. Op dat moment hadden 298.599 inwoners kiesrecht. De deelname aan de verkiezingen lag bij 53,8 procent. De eerstvolgende verkiezing vindt plaats  2020.
Bij de voorbereiding van zijn beslissingen krijgt het districtsbestuur steun van het districtscomité en van vakcomités. Hier worden de meeste politieke beslissingen besproken en ten dele zelfs direct getroffen.

Het districtsbureau bereidt de vergaderingen van het districtsbestuur, van het districtscomité en van de vakcomités voor. Het informeert districtsbestuur en comités over alle noodzakelijke toedrachten, maar doet ook voorstellen voor de komende beslissingen en implementeert deze uiteindelijk.

De vergaderingen van het districtsbestuur, van het districtscomité en van de vakcomités zijn altijd publiek. U kunt dan ook aan vergaderingen deelnemen. Alleen bij aangelegenheden waar vertrouwelijkheid vereist en voorgeschreven is (bijv. personeelszaken, grondstuksaangelegenheden of het verlenen van orders), moeten de deuren gesloten blijven.

Het districtsbestuur heeft informatieuren voor de burgers ingericht om de inwoners de mogelijkheid te geven, uit eerste hand informatie in te winnen over actuele, het district betreffende zaken.

Het districtsbestuur komt eenmaal per 6 weken bij elkaar in de vergaderzaal van het districtshuis in Borken. Wanneer de vergaderingen plaatsvinden, kunt u nalezen in de vergaderkalender of in de plaatselijke dagbladen.


Leiding van de vergaderingen


De vergaderingen van het districtsbestuur en het districtscomité worden voorgezeten door districtscommissaris Dr. Kai Zwicker. In de leiding van het districtsbureau wordt de districtscommissaris vertegenwoordigd door zijn algemeen plaatsvervanger, districtsdirecteur Dr. Ansgar Hörster.

De districtscommissaris is weliswaar geen lid van het districtsbestuur, maar heeft - als direct door de burgers gekozen districtscommissaris - wel stemrecht.

Bij de organisatie van het districtsbestuur en bij belangrijke procedurevragen krijgt de districtscommissaris advies van de senaat - die bestaat uit zijn (vrijwillige) plaatsvervangers en fractievoorzitters.